Installatie performance scan

slide-piping-page

Gebouwgebonden installaties behoren in onderlinge samenhang te functioneren. In de loop van de tijd zijn de regelingen van bijvoorbeeld het GBS niet meer afgestemd op het gebruik van een gebouw. Het beoordelen van de prestatie van installaties voorkomt onnodig energieverbruik en vormt het uitgangspunt voor het optimaliseren van de regelingen voor een grotere energie-efficiëntie en een gezond en comfortabel binnenklimaat.

  • Beoordeling klimaatinstallaties en -regelingen
  • Analyse energieprestatie
  • Herinregelen (recommissioning) installaties
  • Resultaatmeting met rapportage

Werkwijze

De Installatie Performance Scan (IPS) wordt door Enodes uitgevoerd om een beeld te krijgen van het functioneren van de klimaatinstallatie. Er zal kritisch worden gekeken naar de instellingen in het Gebouw Beheer Systeem (GBS) en het functioneren van de HVAC installatie (verwarming, luchtbehandeling, koeling) in relatie tot comfortklachten en het (gemonitorde) energieverbruik.

Fase 1 (Desk research); Enodes bestudeerd, voorafgaand aan ons locatiebezoek, het principe van de installatie, de resultaten van de energiemonitoring en de registratie van klachten m.b.t. het klimaat. Verder kunnen we onderzoeken of de installatie nog wel aansluit bij de huidige wensen van de gebruiker, denk hierbij aan veranderde indeling van ruimtes of wisselende bezetting.

Fase 2 (Locatiebezoek); tijdens ons bezoek aan de locatie wordt er kritisch gekeken naar het functioneren van de diverse componenten van de installatie en het GBS. Steekproefsgewijs worden onderdelen van de luchtbehandeling, de verwarming en de koeling gecontroleerd op een juiste werking. Verder wordt de veldapparatuur, b.v. temperatuuropnemers, steekproefsgewijs gecontroleerd op werking en juiste weergave. In het GBS wordt o.a. gecontroleerd of kloktijden, stooklijnen en zomernachtventilatie juist zijn ingesteld. Kleine aanpassingen in het GBS kunnen eventueel, in overleg met de beheerder, gelijk worden doorgevoerd.

Fase 3 (Rapportage); Enodes stelt na afloop van fase 1&2 een begrijpelijke rapportage op. Deze bestaat uit een korte heldere uiteenzetting van onze bevindingen en aanbevelingen, aangevuld met een zogenaamde ‘mancolijst’ waarin per installatiedeel (luchtbehandeling, verwarming, koeling, regeltechniek) wordt aangegeven wat de geconstateerde tekortkomingen zijn, eventueel ondersteund met foto’s.

Extra diensten als vervolg op de IPS:

Fase 4 (Manco’s verhelpen); Enodes kan op verzoek ondersteuning bieden in het aanbesteden en begeleiden van het oplossen van de manco’s door b.v. een installateur of inregelfirma.

Fase 5 (Eindcontrole en evaluatie); Enodes doet samen met de opdrachtgever een eindcontrole, waarbij wordt controleerd of alle manco’s conform afspraak zijn verholpen.

Fase 6 (Monitoring); Enodes kan door middel van Energie Monitoring inzichtelijk maken welk resultaat er behaald is, dit kan door een vergelijking te maken met de vooraf verzamelde gegevens. Door langere tijd het energieverbruik continu te monitoren kunnen defecten aan de installatie vroegtijdig worden gesignaleerd.

Meer informatie energiediensten Enodes