Onderwijs

In de huisvesting van onderwijsinstellingen is in veel gevallen nog een hoop te verbeteren. Problemen met het binnenklimaat en een hoog energieverbruik zijn kenmerkend, gecombineerd met een gebrek aan voldoende huisvestingsbudgetten. Hoewel geen schoolgebouw gelijk is, is de problematiek in grote lijnen overal hetzelfde. Daarvoor heeft Enodes een handzame aanpak ontwikkeld onder de noemer ‘De Duurzame School’.

Integrale aanpak:

Het verduurzamen van een schoolgebouw is geen doel op zich; het is een verstandige aanpak om de exploitatiebegroting op orde te houden, het gebouw toekomstbestendig te maken en tegelijk de kwaliteit van het binnenklimaat te verbeteren.

In verouderde gebouwen of scholen waar de gebouwgebonden installaties aan renovatie toe zijn, is veel mogelijk. Zoveel, dat sprake kan zijn van ‘exploitatieneutraal’ verduurzamen. Dat betekent dat de kosten voor het verduurzamen terugverdiend worden door een hogere energie-efficiëntie. Enodes zorgt daarom voor een integrale benadering van het huisvestingsplan op een lange termijn, met oog voor verbetering van de energieprestatie, het binnenklimaat èn de mogelijkheden voor lokale energieopwekking.

Helder stappenplan:

Plannen voor verduurzamen zijn mooi, maar de realiseerbaarheid daarvan staat voorop. Enodes heeft een pragmatische aanpak ontwikkeld waarbij het lange termijn huisvestingsplan, met daarbij de stakeholders zoals het bestuur of een gemeente, als uitgangspunt wordt genomen. Binnen de beschikbare ruimte in voorliggende jaren wordt het bereik bepaald waarin bestaande bouw wordt aangepakt of nieuwbouw wordt gepland.

Om tot zo’n aanpak te komen worden stappen doorlopen, zoals het uitvoeren van energieonderzoek, het implementeren van energiemonitoring en het berekenen van kosten en baten van energiebesparende maatregelen. De opdrachtgever ontvangt, binnen gegeven budgettaire ruimte, een stappenplan om een maximale energie-efficiëntie te bereiken.

  • Energieonderzoek
  • Energiemonitoring
  • Bepalen maatregelen voor verbetering energie efficiëntie
  • Scope maatregelen aanpassen aan LTHP
  • Regievoering bij uitvoering maatregelen, voortschrijdend
  • Invoering energieprestatie contracten en/of ESCo’s
  • Dialoogvoering met gemeenten en stakeholders
  • Projecten begeleiden voor lokale energie opwekking

Meer informatie energiediensten Enodes